Triển lãm hàng hải 2014 VNACCS

Go Back   VIETSHIP > DISCUSSION ROOMS > Customs procedures

Customs procedures Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu

Post New Thread Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 13-01-10, 03:40 PM
mien_cat_trang mien_cat_trang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Oct 2008
Age: 32
Posts: 4
Downloads: 11, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 17 Times in 3 Posts
Danh mục hàng hóa phải xin giấy phép NK tự động của Bộ Công Thương

THÔNG TƯ
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 17/2008/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
Share your friends about this thread

Reply With Quote
The Following 14 Thank You to mien_cat_trang For This Useful Post:
[T]om[M]y (26-10-11), care (07-10-11), chutichxa (05-01-13), daothanhtuan (06-06-12), hung_1020 (12-08-11), huonggiang11 (23-06-12), huyphung (05-12-11), lehai2011 (21-03-14), mylove0907 (04-11-10), octieuteam (31-10-13), quangduong (13-12-11), tiny1210014 (19-06-12), TNThien (06-11-11), vuucuong (19-03-12)
  #2  
Old 10-03-10, 01:22 PM
Vanguard's Avatar
Vanguard Vanguard vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Moderator
 

Join Date: Nov 2008
Location: hochiminh, vietnam
Posts: 160
Downloads: 49, Uploads: 0
Thanks: 20
Thanked 97 Times in 58 Posts
THÔNG TƯ
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 17/2009/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2009
SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2007/QĐ-BTM NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA MẪU AK ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN THUỘC HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Hiệp định về Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Đại Hàn Dân Quốc đã ký sửa đổi tại Phetchaburi, Thái Lan ngày 26 tháng 02 năm 2009;
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc như sau:
Điều 1. Nội dung sửa đổi
Bãi bỏ Phụ lục IV – Hướng dẫn thực hiện Điều 6 của Phụ lục I, ban hành kèm theo Quy chế cấp C/O Mẫu AK thuộc Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Thương mại và thay thế bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm TúPhụ lục IV
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 6 CỦA PHỤ LỤC I
(ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2009/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Điều 1. Danh mục Hàng hoá
1. Mỗi Bên sẽ áp dụng Điều 6 của Phụ lục I đối với hàng hoá được liệt kê trong danh mục riêng kèm theo đây. Tổng số mặt hàng trong danh mục riêng của từng nước sẽ gồm một trăm (100) mặt hàng có mã số hàng hóa ở cấp HS 6 số.
2. Hàn Quốc có thể đề nghị sửa đổi danh mục được nêu tại khoản 1 của Điều này, và sẽ được các Nước Thành viên ASEAN xem xét một cách thiện chí. Sửa đổi này sẽ được thông qua nếu được Hàn Quốc và Bên liên quan nhất trí.
Điều 2. Quy tắc Xuất xứ quy định cho hàng hóa áp dụng Điều 6 của Phụ lục I
1. “Hàng hoá xác định” nêu tại khoản 1, Điều 1 của Phụ lục này và bất kỳ sửa đổi nào sau đó, được tái nhập khẩu dưới dạng hàng hoá không trải qua bất kỳ quá trình gia công nào ngoài các công đoạn sản xuất trong phạm vi lãnh thổ của Bên tái nhập khẩu để xuất khẩu như được quy định tại Điều 8 của Phụ lục I sẽ được xem là có xuất xứ từ lãnh thổ của Bên đó, với điều kiện là:
a) Tổng giá trị nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ tại đó[1] không vượt quá 40% giá FOB của thành phẩm đối với hàng hoá mà được xem là có xuất xứ tại đó; và
b) Giá trị các nguyên vật liệu được xuất khẩu từ một Bên không dưới 60% của tổng giá trị các nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất thành phẩm
2. Trừ khi được quy định khác như được nêu trong Phụ lục này, các quy tắc liên quan trong Phụ lục I sẽ được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp, đối với các mặt hàng áp dụng Điều 6 của Phụ lục I.
Điều 3. Thủ tục cấp C/O đối với hàng hóa áp dụng Điều 6 của Phụ lục I
1. C/O Mẫu AK của hàng hoá áp dụng Điều 6 của Phụ lục I sẽ do cơ quan có thẩm quyền[2] của Bên xuất khẩu cấp theo quy định tại Phụ lục V của Quy chế này.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Bên xuất khẩu phải ghi rõ trên C/O Mẫu AK rằng hàng hoá đó áp dụng Điều 6 của Phụ lục I.
3. Ngoại trừ những quy định khác trong Phụ lục này, các quy tắc liên quan trong Phụ lục V sẽ được áp dụng, với những sửa đổi thích hợp đối với hàng hoá áp dụng Điều 6 của Phụ lục I.
4. Hàn Quốc sẽ hỗ trợ cơ quan hải quan của Bên nhập khẩu tiến hành kiểm tra hàng hoá áp dụng Điều 6 của Phụ lục I phù hợp với các Điều 14, 15 và 16 của Phụ lục V.
Điều 4. Cơ chế Tự vệ Đặc biệt
1. Khi một Bên xác định rằng một hàng hoá áp dụng Điều 6 của Phụ lục I được nhập khẩu vào lãnh thổ của Bên đó với số lượng tăng lên và theo các điều kiện sẽ gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn thất nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước của Bên đó, thì Bên đó sẽ được tự do ngừng áp dụng Điều 6 của Phụ lục I đối với hàng hoá đó trong một khoảng thời gian được xem là cần thiết để ngăn chặn hoặc đối phó với tổn thất đó hoặc đe dọa sẽ gây ra tổn thất đối với ngành sản xuất trong nước của Bên đó.
2. Một Bên muốn ngừng áp dụng Điều 6 của Phụ lục I theo khoản 1 của Điều này sẽ thông báo cho Hàn Quốc hai (02) tháng trước khi bắt đầu giai đoạn ngừng thực hiện và cho Hàn Quốc cơ hội để trao đổi thông tin với Bên đó liên quan đến việc ngừng thực hiện này.
3. Thời hạn được đề cập đến trong khoản 1 của Điều này có thể được gia hạn với điều kiện là Bên đó đang có hành động ngừng thực hiện (sau đây được gọi là “Bên Ngừng Thực hiện”) đã xác định rằng việc ngừng thực hiện sẽ tiếp tục được xem là cần thiết để ngăn chặn hoặc đối phó với tổn thất đó.
4. Trong những trường hợp khẩn cấp, khi mà việc trì hoãn có thể gây ra tổn thất khó có thể khắc phục, việc ngừng áp dụng Điều 6 của Phụ lục I theo khoản 1 của Điều này có thể được thực hiện tạm thời mà không cần phải thông báo trước hai (02) tháng cho phía Hàn Quốc, với điều kiện là thông báo đó phải được làm trước khi việc ngừng áp dụng Điều 6 của Phụ lục I đó có hiệu lực.
5. Khi một Bên đã ra quyết định được đề cập đến trong khoản 1 của Điều này và các quy định được nêu trong khoản 2 của Điều này đã được đáp ứng, Bên liên quan có thể đơn phương và vô điều kiện ngừng áp dụng Điều 6 của Phụ lục I, bao gồm các nội dung sau:
a) Không có nghĩa vụ phải chứng minh rằng có tổn thất nghiêm trọng;
b) Không có nghĩa vụ phải tham vấn trước;
c) Không có bất kỳ hạn chế nào đối với thời hạn hoặc tần suất đối với việc ngừng áp dụng; và
d) Không có nghĩa vụ phải bồi thường.
Điều 5. Rà soát hàng năm
1. Các Bên sẽ rà soát việc thực hiện và áp dụng theo Điều 6 của Phụ lục I tại Ủy ban Thực hiện, tổ chức họp theo Điều 5.3.6. của Hiệp định khung. Để thực hiện quy định này:
a) Bên xuất khẩu sẽ cung cấp cho Ủy ban Thực hiện một bản tường trình ngắn gọn về việc áp dụng Điều 6 của Phụ lục I, bao gồm một bảng thống kê số liệu xuất khẩu của từng mặt hàng được nêu trong Bảng đính kèm cho các Bên nhập khẩu trong thời gian một năm về trước; và
b) Bên nhập khẩu sẽ cung cấp theo yêu cầu của Ủy ban Thực hiện các thông tin liên quan đến việc từ chối đề nghị dành đối xử ưu đãi thuế quan, nếu có, bao gồm số lượng C/O Mẫu AK không được chấp nhận, và lý do từ chối dành ưu đãi.
2. Ủy ban Thực hiện có thể đề nghị cung cấp thêm thông tin nếu được xem là cần thiết để rà soát việc thực hiện và áp dụng theo Điều 6 của Phụ lục I từ Bên xuất khẩu.
3. Sau khi xem xét kết quả việc rà soát như được quy định tại khoản 1 của Điều này, Ủy ban Thực hiện có thể đưa ra đề xuất nếu xét thấy cần thiết.
Điều 6. Khả năng Huỷ bỏ Cam kết
Tại bất kỳ thời điểm nào sau năm (05) năm kể từ khi Hiệp định về Thương mại Hàng hoá có hiệu lực, một Nước Thành viên ASEAN sẽ được quyền huỷ bỏ việc áp dụng Phụ lục này khi Bên đó xác định, trên cơ sở rà soát
và tuỳ theo ý mình, rằng lợi ích của Bên đó đã bị tổn hại nghiêm trọng do hậu quả của việc áp dụng Điều 6 của Phụ lục I.
Điều 7
Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc hiểu, thực hiện hoặc áp dụng Phụ lục này sẽ không phải tuân theo các thủ tục và cơ chế như được nêu trong Hiệp định về Cơ chế Giải quyết Tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ Hàn Quốc và các Chính phủ của các nước thành viên ASEAN.
Điều 8
Không có quy định nào trong Phụ lục này sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Bên theo Hiệp định về Thương mại Hàng hoá, bao gồm cả Điều 9 (Các Biện pháp Tự vệ) được nêu trong Hiệp định.
100 MẶT HÀNG GIC ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ QUAN AKFTA
STT
HS 2002
Mô tả hàng hóa
HS 2007
Mô tả hàng hóa
1
292390
- Loại khác
2923.90
- Loại khác
2
420212
- - Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt:
4202.12
- - Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt:
3
420219
- - Loại khác:
4202.19
- - Loại khác:
4
420291
- - Mặt ngoài bằng da thuộc, da tổng hợp hoặc bằng da láng:
4202.91
- - Mặt ngoài bằng da thuộc, da tổng hợp hoặc bằng da láng
5
420292
- - Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt:
4202.92
- - Mặt ngoài bằng nhựa hoặc vật liệu dệt:
6
420299
- - Loại khác:
4202.99
- - Loại khác:
7
420321
- - Thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao
4203.21
- - Thiết kế đặc biệt dùng cho thể thao
8
610719
- - Từ các nguyên liệu dệt khác:
6107.19
- - Từ các nguyên liệu dệt khác:
9
610799
- - - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
6107.99
- - Từ các nguyên liệu dệt khác:
10
610899
- - Từ các nguyên liệu dệt khác:
6108.99
- - Từ các nguyên liệu dệt khác:
11
611720
- Nơ thường, nơ con bướm và cà vạt:
ex6117.80
- Các loại hàng phụ trợ khác:
12
620321
- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
ex6203.29
- - Từ các nguyên liệu dệt khác
13
620510
- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
ex6205.90
- Từ các nguyên liệu dệt khác
14
621120
- Bộ quần áo trượt tuyết
6211.20
- Bộ quần áo trượt tuyết
15
621141
- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
6211.41
- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
16
621142
- - Từ bông:
6211.42
- - Từ bông
17
621210
- Xu chiêng:
6212.10
- Xu chiêng:
18
621220
- Gen và quần Gen:
6212.20
- Gen và quần gen:
19
621290
- Loại khác
6212.90
- Loại khác
20
621310
- Loại khác
ex6213.90
- Từ các loại nguyên liệu dệt khác
21
621320
- Từ bông
6213.20
- Từ bông
22
621390
- Từ các loại nguyên liệu dệt khác
ex6213.90
- Từ các loại nguyên liệu dệt khác
23
621410
- Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm
6214.10
- Từ tơ tằm hoặc phế liệu tơ tằm
24
621420
- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
6214.20
- Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
25
621430
- Từ xơ tổng hợp
6214.30
- Từ xơ tổng hợp
26
621490
- Từ các loại nguyên liệu dệt khác
6214.90
- Từ các nguyên liệu dệt khác
27
630251
- - Từ bông
6302.51
- - Từ bông
28
630253
- - Từ sợi nhân tạo
6302.53
- - Từ sợi nhân tạo
29
630291
- - Từ bông
6302.91
- - Từ bông
30
630293
- - Từ sợi nhân tạo
6302.93
- - Từ sợi nhân tạo
31
630391
- - Từ bông
6303.91
- - Từ bông
32
630392
- - Từ sợi tổng hợp
6303.92
- - Từ sợi tổng hợp
33
630419
- - Loại khác:
6304.19
- - Loại khác:
34
630492
- - Không thuộc hàng dệt kim hoặc móc, từ bông
6304.92
- - Không dệt kim hoặc móc, từ bông
35
640110
- Giày, dép có gắn mũi kim loại bảo vệ
6401.10
- Giày, dép có gắn mũi kim loại bảo vệ
36
640191
- - Giày cổ cao đến đầu Gối
ex6401.99
- - Loại khác
37
640192
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân nhưng chưa đến đầu Gối
6401.92
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân nhưng chưa đến đầu gối
38
640199
- - Loại khác
ex6401.99
- - Loại khác
39
640212
- - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt
6402.12
- - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt
40
640219
- - Loại khác
6402.19
- - Loại khác
41
640230
- Giày, dép khác, có mũi bằng kim loại để bảo vệ
ex6402.91
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
ex6402.99
- - - Loại khác
42
640291
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
ex6402.91
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
43
640299
- - Loại khác
ex6402.99
- - Loại khác
44
640312
- - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt
6403.12
- - Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt
45
640319
- - Loại khác:
6403.19
- - Loại khác:
46
640330
- - Giày, dép cốt gỗ, không có đế trong hoặc không có mũi bằng kim loại để bảo vệ
6403.91
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:6403.99
- - Loại khác
47
640340
- Giày, dép khác, có mũi bằng kim loại để bảo vệ
6403.40
- Giày, dép khác, có mũi bằng kim loại để bảo vệ
48
640351
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
6403.51
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
49
640359
- - Loại khác:
6403.59
- - Loại khác
50
640391
- - Giày có cổ cao quá mắt cá chân:
6403.91
- - Giày cổ cao quá mắt cá chân:
51
640399
- - Loại khác:
6403.99
- - Loại khác
52
640411
- - Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự
6404.11
- - - Giày, dép có gắn đinh vào đế hoặc các loại tương tự6404.11
- - - Loại khác
53
640419
- - Loại khác
6404.19
- - Loại khác
54
640420
- Giày, dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp
6404.20
- Giày, dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp
55
640510
- Có mũ giày bằng da thuộc hoặc da tổng hợp
6405.10
- Có mũ giày bằng da thuộc hoặc da tổng hợp
56
640520
- Có mũ giày bằng vật liệu dệt
6405.20
- Có mũ giày bằng vật liệu dệt
57
640590
- Loại khác
6405.90
- Loại khác
58
640610
- Mũ giày và các bộ phận của mũ giày, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày:
6406.10
- Mũ giày và các bộ phận của mũ giày, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày:
59
640620
- Đế ngoài và gót giày bằng cao su hoặc plastic
6406.20
- Đế ngoài và gót giày bằng cao su hoặc plastic
60
640691
- - Bằng gỗ
6406.91
- - Bằng gỗ
61
640699
- - Bằng vật liệu khác:
6406.99
- - Bằng vật liệu khác:
62
701510
- Các loại kính dùng cho kính hiệu chỉnh
7015.10
- Các loại kính dùng cho kính hiệu chỉnh
63
711311
- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác:
7113.11
- - Bằng bạc, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý khác:
64
711319
- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:
7113.19
- - Bằng kim loại quý khác, đã hoặc chưa mạ hoặc dát phủ kim loại quý:
65
711320
- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:
7113.20
- Bằng kim loại cơ bản dát phủ kim loại quý:
66
711610
- Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy
7116.10
- Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy
67
711620
- Bằng đá quý hoặc đá bán quý (thiên nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)
7116.20
- Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)
68
711711
- - Khuy măng sét và khuy rời:
7117.11
- - Khuy măng sét và khuy rời:
69
711719
- - Loại khác:
7117.19
- - Loại khác:
70
711790
- Loại khác:
7117.90
- Loại khác:
71
847310
- Các bộ phận và phụ tùng của các loại máy thuộc nhóm 84.69:
8473.10
- Bộ phận và phụ tùng của máy thuộc nhóm 84.69:
72
901380
- Các bộ phận, thiết bị và dụng cụ quang học khác:
9013.80
- Các bộ phận, thiết bị và dụng cụ quang học khác:
73
910112
- - Chỉ có mặt hiển thị bằng quang điện tử
ex9101.19
- - Loại khác
74
910119
- - Loại khác
ex9101.19
- - Loại khác
75
910121
- - Có bộ phận lên giây tự động
9101.21
- - Có bộ phận lên giây tự động
76
910129
- - Loại khác
9101.29
- - Loại khác
77
910199
- - Loại khác
9101.99
- - Loại khác
78
910211
- - Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học
9102.11
- - Chỉ có mặt hiển thị bằng cơ học
79
910212
- - Chỉ có mặt hiển thị bằng quang điện tử
9102.12
- - Chỉ có mặt hiển thị bằng quang điện tử
80
910291
- - Hoạt động bằng điện:
9102.91
- - Hoạt động bằng điện:
81
910299
- - Loại khác:
9102.99
- - Loại khác
82
911110
- Vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý
9111.10
- Vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý
83
911120
- Vỏ đồng hồ bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa được mạ vàng hoặc mạ bạc
9111.20
- Vỏ đồng hồ bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa được mạ vàng hoặc mạ bạc
84
911180
- Vỏ đồng hồ loại khác
9111.80
- Vỏ đồng hồ loại khác
85
911190
- Bộ phận
9111.90
- Bộ phận
86
911290
- Bộ phận
9112.90
- Bộ phận
87
911310
- Bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý
9113.10
- Bằng kim loại quý hoặc kim loại mạ kim loại quý
88
911320
- Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ vàng hoặc bạc
9113.20
- Bằng kim loại cơ bản, đã hoặc chưa mạ vàng hoặc bạc
89
911390
- Loại khác:
9113.90
- Loại khác:
90
911410
- Lò xo, kể cả dây tóc
9114.10
- Lò xo, kể cả dây tóc
91
911420
- Chân kính
9114.20
- Chân kính
92
911430
- Mặt số
9114.30
- Mặt số
93
911440
- Mâm và trục
9114.40
- Mâm và trục
94
911490
- Loại khác:
9114.90
- Loại khác:
95
940490
- Loại khác:
9404.90
- Loại khác:
96
950210
- - Búp bê, có hoặc không mặc quần áo
9503.00.21
- - Búp bê, có hoặc không có trang phục
97
950291
- - - Quần áo và Phụ kiện hàng may mặc, giầy dép, mũ và vật đội đầu khác
9503.00.22
- - - Quần áo và phụ tùng quần áo, giầy và mũ
98
950341
- - Loại nhồi
9503.00.60
- Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật không phải hình người
99
950349
- - Loại khác
ex9503.00.99
- - Loại khác
100
950390
- Loại khác:
ex9503.00.99
- - Loại khác
9503.00.91
- - Bộ đồ chơi đếm (abaci), máy may đồ chơi; máy chữ đồ chơi
9503.00.92
- - Dây nhảy
9503.00.93
- - Hòn bi


Ghi chú:
Tiền tố "ex" sử dụng trong Danh mục này nghĩa là mã số thuế được ghi ở cột bên trái chỉ bao gồm một phần phân nhóm có liên quan.


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/NGUYEN%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]


[1] “Tổng giá trị của nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ tại đó” có nghĩa là giá trị của bất kỳ nguyên vật liệu đầu vào không có xuất xứ tại đó đã được cộng gộp vào cũng như bất kỳ nguyên vật liệu nào được cộng gộp vào và tất cả các chi phí khác được cộng gộp bên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc và các Nước Thành viên ASEAN, bao gồm cả chi phí vận chuyển.
[2] Đối với Hàn Quốc, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa có nghĩa là cơ quan hải quan Hàn Quốc.
__________________
Total Logistics Solution -
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Reply With Quote
The Following 2 Thank You to Vanguard For This Useful Post:
[T]om[M]y (26-10-11), Juu (12-09-12)
  #3  
Old 10-03-10, 02:21 PM
SAMLOGISTICS SAMLOGISTICS vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 

Join Date: Oct 2009
Location: Hanoi
Posts: 274
Downloads: 6, Uploads: 1
Thanks: 9
Thanked 215 Times in 79 Posts
Mình nghĩ các bạn nên attach theo nhé chứ post thế này không nghiên cứu được đâu bạn ạ.

Last edited by SAMLOGISTICS; 10-03-10 at 02:30 PM..
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to SAMLOGISTICS For This Useful Post:
Nguyen_Ngoc_Ngan (07-04-10)
  #4  
Old 17-03-10, 03:11 PM
nguoisomot nguoisomot vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Jul 2009
Location: HCm
Age: 28
Posts: 15
Downloads: 7, Uploads: 0
Thanks: 5
Thanked 1 Time in 1 Post
mình đâng nhận làm thủ tục cho lô hàng Loa ( âm thanh ), xem 2 thông tư trên mà hok biết cái mặt hàng Loa của em đang nhập có cần phải xin giấy phép nk tự động hok, ace nào biết or đã làm rùi xin chỉ giúp em.
Em cảm ơn nhiều
Reply With Quote
  #5  
Old 17-03-10, 04:34 PM
Mark Mark vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Senior Member
 

Join Date: May 2009
Location: Hanoi
Posts: 307
Downloads: 69, Uploads: 0
Thanks: 11
Thanked 115 Times in 65 Posts
Quote:
Originally Posted by nguoisomot View Post
mình đâng nhận làm thủ tục cho lô hàng Loa ( âm thanh ), xem 2 thông tư trên mà hok biết cái mặt hàng Loa của em đang nhập có cần phải xin giấy phép nk tự động hok, ace nào biết or đã làm rùi xin chỉ giúp em.
Em cảm ơn nhiều
Bạn lấy HS code của loa bạn định nhập rồi tra theo bảng dưới đây là xong mà
Reply With Quote
  #6  
Old 15-04-10, 07:56 PM
Dang Dinh Minh's Avatar
Dang Dinh Minh Dang Dinh Minh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
VIP Member
 

Join Date: Oct 2008
Location: Haiphong, Vietnam
Posts: 92
Downloads: 8, Uploads: 8
Thanks: 7
Thanked 95 Times in 34 Posts
Images: 2
Hi.

Better to give us links. Let give spaces for other members to compose, he!

Quote:
Originally Posted by mien_cat_trang View Post
THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 17/2008/TT-BCT NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hóa;
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thương nhân nhập khẩu hàng hoá thuộc Danh mục tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này phải có giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp.
...

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng.

Người đại diện theo pháp luật của Thương nhân
(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)
__________________
Thanks & Regards,
Đặng Đình Minh
Business Development Manager


Mobile: +84 (0) 983 188 516

Last edited by heomice; 15-04-10 at 11:26 PM..
Reply With Quote
  #7  
Old 15-04-10, 11:34 PM
heomice's Avatar
heomice heomice vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Super Moderators
 

Join Date: Sep 2008
Location: Haiphong
Posts: 581
Downloads: 113, Uploads: 67
Thanks: 137
Thanked 2,270 Times in 235 Posts
Images: 271
Dưới đây là toàn văn thông tư 17/2008/TT-BCT, mời các bạn download về tham khảo!

You must reply to see the hidden information contained here.
You do not have sufficient rights to see the hidden data contained here.
__________________
Vũ Việt Hùng
Email:
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Mb: 0989 664 818

Skype / YM: heomice
------------------------------------------

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Reply With Quote
The Following 10 Thank You to heomice For This Useful Post:
[T]om[M]y (26-10-11), ducchinh7890 (01-08-11), kelvinvo (29-11-11), nguyen dao (26-10-11), phamwto (14-02-11), skyman125 (25-05-10), tm_charliedung (18-10-10), trannghia85 (25-05-10), vohoangdang (26-10-11), xmenls (19-03-12)
  #8  
Old 21-04-10, 05:25 PM
vitconxauxi's Avatar
vitconxauxi vitconxauxi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Junior Member
 

Join Date: Feb 2010
Location: Ha Noi
Posts: 43
Downloads: 12, Uploads: 0
Thanks: 61
Thanked 21 Times in 10 Posts
Blog Entries: 3
Pont chữ của bác Admin quá khổ ah . Pàkonn post nhiều tui cũng đồng ý vớ bác sam là khó đọc và nghiên cứu quá . Các bác cho cái file chúng em up về ah . Thanks
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to vitconxauxi For This Useful Post:
vohoangdang (26-10-11)
  #9  
Old 25-05-10, 08:32 AM
kidsnap kidsnap vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Member
 

Join Date: Oct 2009
Location: Hochiminh
Posts: 5
Downloads: 36, Uploads: 0
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
tks, minh dang tim thong tin nay
Reply With Quote
  #10  
Old 25-05-10, 10:46 AM
skyman125's Avatar
skyman125 skyman125 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Banned
 

Join Date: Apr 2009
Location: Ha Noi
Posts: 143
Downloads: 81, Uploads: 0
Thanks: 102
Thanked 38 Times in 28 Posts
Quote:
Originally Posted by heomice View Post
Dưới đây là toàn văn thông tư 17/2008/TT-BCT, mời các bạn download về tham khảo!

*** hidden content ***
Thank = > dow, dow = > thank too
Reply With Quote
The Following 3 Thank You to skyman125 For This Useful Post:
darkness2900 (23-04-11), ninjanguyen (12-01-11), vananh2009 (31-05-10)
Post New Thread Reply
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Phương thức thanh toán quốc tế - lợi ích và rủi ro yeubien International Payments 35 30-05-16 03:53 PM
Quy trình XNK nguyên liệu gia công clacken2410 Customs procedures 44 09-07-13 07:58 PM


Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Sponsored links
Online Support
All times are GMT +7. The time now is 12:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
© Eastern Dragon Co. Ltd.,. All rights reserved.Ad Management plugin by RedTyger